Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • Ýerli hyzmatlar we önümler boýunça hünärmen Ian Stýuart (sagda) Türkmenistanyň nebit we gaz wekilleriniň öňünde ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň geçirýän okuw maslahatynda çykyş edýär

  Ýerli hyzmatlar we önümler boýunça hünärmen Ian Stýuart (sagda) Türkmenistanyň nebit we gaz wekilleriniň öňünde ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň geçirýän okuw maslahatynda çykyş edýär

 • “Saglyk üçun bilelikde” maksatnamasy Awazadaky tomusky lagerini başlaýar

  “Saglyk üçin bilelikde” maksatnamasy Awazadaky tomusky lagerini başlaýar

 • ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Alan Mastard ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli çykyş edýär (Foto: ABŞ-nyň ilçihanasy)

  ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Alan Mastard ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli çykyş edýär (Foto: ABŞ-nyň ilçihanasy)

 • Medeni tanyşdyrmalar, iňlis dili okuwy hem amerikan filmleriniň iňlis we rus dillerinde görkezilişi barada öwrenmek üçin 2015-nji ýylyň sentýabr aýy üçin meýilnamamyzy hödürleýäris.

  Medeni tanyşdyrmalar, iňlis dili okuwy hem amerikan filmleriniň iňlis we rus dillerinde görkezilişi barada öwrenmek üçin 2015-nji ýylyň sentýabr aýy üçin meýilnamamyzy hödürleýäris.

Iň täze habarlar

 • Türkmenistan we ABŞ tebigy betbagtcylyklarda ynsanlary halas etmek endiklerini gowulandyrýarlar

  24-28 awgust aralygynda Türkmenistan we ABŞ bilelikde "Tebigy betbagtçylyklarda we şikes ýetende ilkinji kömek bermek" atly amaly-okuw maslahatyny geçirdi. Taraplar gyssagly hereket etmek gulluklarynyň hünärmenleriniň taýýarlygy, gaýra goýulmasyz lukmançylyk kömegini bermek, jana howply şikesleri tanamak we howply şikeslere sezewar bolan pidalaryň halas bolma mümkinçiligini artdyrýan gyssagly ýagdaýda berilýän lukmançylyk bejergi boýunça esasy endikleri üpjün etmegi boýunça iň göreldeli tejribelerini paýlaşdylar. 

 • USAID Türkmenistanyň nebitgaz ulgamynda ýerli hyzmatlary we önümleri goldaýar

  Aşgabat, Türkmenistan, 2015-nji ýylyň 25-nji awgusty – Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlykda we “Şewron” kompaniýasynyň ýardamy bilen “Nebitgaz önümçiliginde ýerli hyzmatlaryň we önümiň paýyny ýokarlandyrmak” atly okuw maslahatyny geçirmegi başlady.  

 • “Saglyk üçin bilelikde” maksatnamasy Awazadaky tomusky lagerini başlaýar

  USAID we Şewronyň goldamagynda we Turkmenistanyň milli Gyzyl Ýarym Aý Jemgyýetiniň hyzmatdaşlygy esasynda, “Saglyk üçin bilelikde” atly taslamanyň bir hepdelik tomusky okuw lageri Awaza syýahatçylyk zolagynda Awgust aýynyň 1-ne başlady. Lagere Aşgabatdan, Marydan we Daşoguzdan gelen ýaş deň-duş tӓlimçiler gatnaşarlar. 

 • Ilçihana tomusky kinofilmleriň görkezilişini geçirýär

  Aşgabat, 2015-nji ýylyñ 28-nji iýuly – Şu hepdäniň aýagynda ABŞ-nyñ ilçihanasy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde bäşinji gezek bir aý dowam edýän ýylky tomusky kinofilmleriň görkezilişini geçirip başlaýar. Şu ýylky görkeziliş Amerikan sungatynyñ ýa-da medeniýetiniñ aýratynlyklaryny özünde jemleýär, we çagalara hem ulylara gyzykly boljak filmleri hödürleýär.  

 • ABŞ-nyň Neşe serişdelerine garşy göreş müdürligi täze sintetik neşe serişdeleri barada okuw maslahatyny geçirýär

  2015-nji ýylyň 13-17-nji iýulda, ABŞ-nyň Neşe serişdelerine garşy göreş müdürligi Aşgabatda Türkmenistanyň Içeri işler we Saglyk goraýyş ministirlikleriniň, Türkmenistanyň Sagdyn jemgiýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugynyň, Döwlet gümrük we Döwlet migrasiýa gulluklarynyň işgärleri üçin “Täze sintetik neşe serişdeleri” atly okuw maslahatyny geçirdi. 

 • ABŞ-nyň Prezidentiniň Eýran barada çykyşy

  Şu gün, iki ýyla çeken gepleşiklerden soň, Birleşen Ştatlar biziň halkara hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Eýran bilen köptaraply, uzak wagtlaýyn ylalaşyk gazandy. Bu onlarça ýyl duşmançylykda gazanylmadyk ylalaşyk Eýran döwletini atom ýaragyny döretmekden saklaýar.  

 • Ýaşlar tebigaty goramak we Saglyk günine bagyşlanan çärelere gatnaşýarlar

  Aşgabat – USAID-yň “Saglyk üçin bilelikde” taslamasy Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýeti bilen bilelikde Aşgabatdan takmynan elli kilometr uzakda bolan sebitde tebigaty goramak we sagdyn durmuş endiklerini öňe sürmek çäresini geçirdi.