Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • Ilçi Kennedi Maglumat we serişdeler merkeziniň myhmanlarynyň soraglaryna jogap berýär (Surat: ABŞ-nyň ilçihanasy)

  Ilçi Kennedi Maglumat we serişdeler merkeziniň myhmanlarynyň soraglaryna jogap berýär (Surat: ABŞ-nyň ilçihanasy)

 • Surat galereýa: «Boston Boýz» saz topary Türkmenistandaky sapary wagtynda müňlerçe diňleýjileriň öňünde çykyş edýär

  Surat galereýa: «Boston Boýz» saz topary Türkmenistandaky sapary wagtynda müňlerçe diňleýjileriň öňünde çykyş edýär

 • “Boston Boýs” Amerikan saz topary Türkmenistanyň sahnalarynda çykyş edýär

  “Boston Boýs” Amerikan saz topary Türkmenistanyň sahnalarynda çykyş edýär

 • Medeni tanyşdyrmalar, iňlis dili okuwy hem amerikan filmleriniň görkezilişi barada öwrenmek üçin sentýabr aýynyň meýilnamasyny hödürleýäris.

  Medeni tanyşdyrmalar, iňlis dili okuwy hem amerikan filmleriniň görkezilişi barada öwrenmek üçin sentýabr aýynyň meýilnamasyny hödürleýäris.

Iň täze habarlar

 • Turizm senagatyny onlaýn ösdürmegiň ýollaryny öwrenmek

  Aşgabat, 2014-nji ýylyň 22-nji awgusty – Awgust aýynyň 22-30-y dowamynda Türkmenistanyň turizm senagatynyň wekilleri ABŞ-nyň ilçihanasynyň maliýeleşdirýän “Turizm senagatyny onlaýn ösdürmek” atly okuw maslahatyna jemlenerler. Doktor Daniel Fezenmaýer, Filadelfiýa şäherinde ýerleşýän (ABŞ) Templ uniwersitetiniň Turizm we myhmansöýerlik mekdebiniň Turizm... 

 • ABŞ-nyň ilçihanasy heläkçilik we onuň netijelerine garşy göreşýän öňdebaryjy hünärmenleri simposiumda kabul edýär

  Aşgabat, 2014-nji ýylyň 22-nji awgusty – Duşenbe güni, 25-nji awgustda ABŞ-nyň ilçihanasy dört gün dowam etjek tebigy heläkçilik we onuň netijelerine garşy göreş simposiumyny açýar. ABŞ-nyň Inženerçilik goşunlary tarapyndan guralýan bu okuw maslahatyna tebigy heläkçilige taýýar bolmak we oňa garşy göreşmekde harby güýçleriň roluny doly öwrenmek üçin Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň... 

 • Ýokary synp okuwçylary üçin FLEX maksatnamasy

  Halkara bilim boýunça amerikan geňeşi ýokary synp mekdep okuwçylary üçin “FLEX” maksatnamasynyň çäklerinde geçirilýän bäsleşigiň başlanandygy barada habar berýär. Bäsleşigiň ýeňijileri 2015-2016-nji okuw ýylynyň dowamynda kabul edýän amerikan maşgalalarynda ýaşamaga we amerikan mekdeplerinde okamaga mümkinçilik alarlar. Maksatnama dolulygyna ABŞ-nyň Hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýär.