Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • Dario Kalmese Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýinde öz fotosuratlarynyň sergisiniň açylyş dabarasynda çykyş edýär

  Dario Kalmese Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýinde öz fotosuratlarynyň sergisiniň açylyş dabarasynda çykyş edýär

 • Daşary işler ministriniň orunbasary jenap Mýatiýew, medeniýet ministri jenap Garjaýew, ilçi Mastard we hanum Mastard 29-njy ýanwarda ilçin öýünde resmi kabul edilişikde.

  Daşary işler ministriniň orunbasary jenap Mýatiýew, medeniýet ministri jenap Garjaýew, ilçi Mastard we hanum Mastard 29-njy ýanwarda ilçin öýünde resmi kabul edilişikde.

 • ABŞ-nyň ilçihanasy 2015-nji ýylyň türkmen-amerikan işewür maslahatyny geçirýär (Surat: ABŞ-nyň ilçihanasy)

  ABŞ-nyň ilçihanasy 2015-nji ýylyň türkmen-amerikan işewür maslahatyny geçirýär (Surat: ABŞ-nyň ilçihanasy)

 • Medeni tanyşdyrmalar, gepleşik we ýazuw iňlis dili barada hem-de amerikan filmleriniň rus dilinde görkezilişi barada öwrenmek üçin 2015-nji ýylyň fewral aýy üçin meýilnamamyzy hödürleýäris.

  Medeni tanyşdyrmalar, gepleşik we ýazuw iňlis dili barada hem-de amerikan filmleriniň rus dilinde görkezilişi barada öwrenmek üçin 2015-nji ýylyň fewral aýy üçin meýilnamamyzy hödürleýäris.

Iň täze habarlar

 • ABŞ-nyň ilçihanasy Afroamerikan taryhy aýyny geçirýär

  Aşgabat, 2015-nji ýylyň 23-nji fewraly- ABŞ-nyň ilçihanasy Türkmenistanyň hökümeti bilen bilelikde amerikan fotosuratçysy Dario Kalmeseniň 23-28-nji fewralda Aşgabatda saparyny gurap, Afroamerikan taryhy aýyny geçirýär. Jenap Kalmese özüniň afroamerikan däp-dessurlary barada fotosuratlarynyň sergisini guraýar, we afroamerikan fotosurat sungatynyň taryhy, afroamerikan modasy, hem-de afroamerikan oýlap tapyjylary barada gürrüň bilen çykyş edýär.  

 • Jorj Waşingtonyñ doglan güni mynasybetli ABŞ-nyñ ilçihanasy dine ynanma azatlygyny we çydamlylygy goldaýarlar

  Aşgabat, 2015 ýylyň 13-nji fewraly – Düşünjäñi erkin beýan etmek, dine ynanma we wyjdan azatlygy BMG-nyñ adam hukuklary baradaky Ähliumumy deklarasiýasynda hem-de beýleki halkara resminamalarda öz beýanyny tapan umumy ynsanyýet gymmatlyklarydyr. Amerikanyñ Birleşen Ştatlary öz ýurdynda we dünýäde dine ynanma azatlygyny goramak bilen dini çydamlylygyny goldaýarlar. 

 • ABŞ-nyň ilçihanasy 2015-nji ýylyň türkmen-amerikan işewür maslahatyny geçirýär

  Aşgabat, 2015-nji ýylyň 20-nji ýanwary - ABŞ-nyň ilçihanasy, Türkmenistanyň hökümeti we türkmen-amerikan işewür geňeşi bilen bilelikde 2015-nji ýylyň 21-22-nji ýanwarynda Aşgabat şäheriniň Mizan işewür merkezinde ýedinji türkmen-amerikan işewür maslahatyny geçirer. Bu maslahat bilermenler derejesinde oba hojalyk, suw dolanyşygy, innowasion tilsimatlar we maliýe meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin alymlary, senagatçylary hem-de Türkmenistanyň we ABŞ-nyň hökümet wekillerini ýygnaýar.